แผนปฏิบัติการ ด้านต่างๆ


กระบวนการการทำงาน
1.กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ ประจำปี 2566
2.การบวนการบริหารงานบุุคคล ประจำปี
2566
3.กระบวนการบริหารพัสดุ ประจำปี
2566
4.กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต ประจำปี
2566
5.กระบวนการบริการวิชาการ ประจำปี
2566
6.กระบวนการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
2566
7.กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี
2566


แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564


แผนงานของสาขา
+ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
+ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
+ สาขาวิทย์ศาสตร์สุขภาพและความงาม
+ สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
+ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก
+ แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
+ แขรงการดูแลสุขภาพและความงาม


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564


 - แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 25592560256125622563256425652566

 - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 25622563 25642565

 - แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 256025612562 2563 2564 2565

 - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25582559256025612562256325642565

 - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 255825592560256125622563 2564 2565

  - แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565