Various Action Plansรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กระบวนการการทำงาน
1.กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ ประจำปี 2566
2.การบวนการบริหารงานบุุคคล ประจำปี 
2566
3.กระบวนการบริหารพัสดุ ประจำปี 
2566
4.กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต ประจำปี 
2566
5.กระบวนการบริการวิชาการ ประจำปี 
2566
6.กระบวนการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 
2566
7.กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 
2566


คู่มือปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2566

1. นางสาวพันธ์ทิภา พุทธเมฆ
2. นางสาววรดา นักรบ

3. นางสาวนิตยา เมืองปาก
4. นางสาวฐิติยา  พรมมาวันนา 
5. นายจตุภัทร อนุชน 
6. นางสาวกฤตาณัฐ แพงจันทร์ 
7. จิณณ์วรา   ศรีพวงเพชร


แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
แผนงานของสาขา
+ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
+ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
+ สาขาวิทย์ศาสตร์สุขภาพและความงาม
+ สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
+ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก
+ แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
+ แขรงการดูแลสุขภาพและความงาม


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566


 - แผนควบคุมภายใน ประจำปี 2559256025612562256325642565 2566 2567

 - แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 255925602561256225632564 2565 2566

 - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 2563 25642565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565 2566

 - แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 256025612562 2563 2564 2565 2566

 - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558255925602561256225632564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 255825592560256125622563 2564 2565 2566

  - แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566