" />

แผนปฏิบัติการ ด้านต่างๆ


แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561

แผนงานของสาขา
+ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
+ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
+ สาขาวิทย์ศาสตร์สุขภาพและความงาม
+ สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
+ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก
+ แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
+ แขรงการดูแลสุขภาพและความงาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ผู้รับผิดชอบ นายธนา ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษา

 - แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     ผู้รับผิดชอบ นายธนา ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษา

 - แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัย

 - แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ เจ้าหน้าที่วิจัย

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนีย์ ยียะห์ยา นักวิชาการเงินและบัญชี

 - แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 - แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวดารัณ กิตติสาระกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 2559 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงนุช บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานบุคคล)

 - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 2559 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงนุช บุญแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารงานบุคคล)

 - แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 - แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 - แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 - แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 - แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวมัสยา มนุษย์ นักวิชาการศึกษา

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุบผา ขุนบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวธีรนันท์ สัตบุศ นักวิชาการพัสดุ

 - แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นายทศวรรณ พงษ์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 - แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปี2559 2560 2561

     ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์