แผนปฏิบัติการ ด้านต่างๆ


แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564


แผนงานของสาขา
+ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์
+ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
+ สาขาวิทย์ศาสตร์สุขภาพและความงาม
+ สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
+ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก
+ แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
+ แขรงการดูแลสุขภาพและความงาม


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564


 - แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

 - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 25622563 25642565

 - แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจำปี 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

  - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558 2559 2560 2561 2562 256325642565

 - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 2559 2560 2561 25622563 2564 2565

  - แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565

 - แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 2561 2562 2563 25642565

 - แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565