การผ่อนผันการรับราชการทหาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จึงขอให้นักศึกษา ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ติดต่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๓ หรือศูนย์การศึกษาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


      เอกสารที่จะต้องนำมาติดต่อขอผ่อนผันฯ มีดังนี้

      ๑. สำเนาหมายเรียก (สด.๓๕)                                                                 จำนวน ๒ ฉบับ

         (ให้ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารในปี พ.ศ. นั้น)

      ๒. สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.๙)                                                               จำนวน ๒ ฉบับ

      ๓. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                                               จำนวน ๒ ฉบับ

      ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                               จำนวน ๒ ฉบับ

      ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                           จำนวน ๒ ฉบับ

      ๖. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)                                                            จำนวน ๒ ฉบับ

      ๗. สำเนา สด.๑๐ ในกรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)                                            จำนวน ๒ ฉบับ

      ๘. สำเนา สด.๔๓ ในกรณีที่เคยผ่อนผันฯ แต่ได้ย้ายสถานศึกษามา                              จำนวน ๒ ฉบับ

      ๙. แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร                                            จำนวน ๑ ฉบับ

      ผ่านการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


               อนึ่งหากภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด นักศึกษาไม่มาติดต่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่ดำเนินการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


Download เอกสาร

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร.pdf

- ขั้นตอนการผ่อนผันทหาร.pdf

- แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร.pdf


- QR แบบฟอร์มใน Google Forms

- กลุ่มไลน์ผ่อนผัน 60