ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรับเรื่องร้องเรียน

            1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ไปรษณีย์หนังสือ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการรับเรื่อง ตามระบบสารบรรณ 

             2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

              - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล น่าเชื่อถือเพียงใด 

              - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ทำาให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการ ดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน ๑๕ วันทำการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034773903-5


ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนต.ค.64
พ.ย.64
ธ.ค.64
ม.ค.65ก.พ.65มี.ค.65เม.ย.65พ.ค.65มิ.ย.65ก.ค.65ส.ค.65ก.ย.65

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน

ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน
ไม่มีข้อ
ร้องเรียน