ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์


องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม และการลดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม