หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-11-17 13:30:19


5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในการนี้ นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และนางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 32 ชั้น 5