หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมบูรณาการฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-07 15:31:50

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการฐานความรู้/องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้กับการเรียนการสอน และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม และการลดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพร ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อาคารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม