หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อม ด้านการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2564
อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อม ด้านการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:08:23


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อม ด้านการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2564 การเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สถานการณ์การเกิดโรคระบาด การฉีดวัคซีน การป้องกันตนเอง และด้านอื่น ๆ โดยการประชุมผ่านระบบ Google Meet  

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข     

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th