หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมอำนวยการสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ปรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ให้ได้ 2 ปริญญา
ประชุมอำนวยการสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา ปรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ให้ได้ 2 ปริญญา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:29:09


ประชุมอำนวยการสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

ปรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ให้ได้ 2 ปริญญา

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร ศาสตราจารย์คลินิค พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ นพ.มาโนชญ์ ลีโทชวลิต รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล เภสัชกรอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุม โดยมีวาระสำคัญซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ได้แก่

-การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย

-ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

-ร่างบันทึก MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับบริษัท สปาแพลน จำกัด

-การปรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการปรับหลักสูตรเพื่อให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เน้นความเป็นมืออาชีพด้านการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ปรับควบรวมวิชาที่ใกล้เคียงกันเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน และสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากขึ้นหากผู้เรียนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว จะช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนให้สั้นขึ้น 

อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เสนอให้ปรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์แล้วให้สามารถควบรวมหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าไปด้วย เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา เพื่อให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนทั้งสองหลักสูตรสามารถเรียนได้ โดยเพิ่มเวลาเรียนอีกไม่มาก เพราะวิชาพื้นฐานไม่ต่างกัน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญาบัตร คือ วท.บ.(กัญชาเวชศาสตร์) และ พทป.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ 

“หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ได้รับการยอมรับมาก รุ่นที่ 3 มีผู้สนใจสมัครเรียนในภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ถึง 90 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และภาคปกติอีกประมาณ 20 คน ข้อแนะนำที่อธิการบดีและที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการให้ไว้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะไปเร่งดำเนินการและออกแบบหลักสูตรให้มีแนวทางเลือกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการ 2 ปริญญาบัตร” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ขานรับนโยบาย

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th