หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ฯ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ฯ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 15:02:04


วันที่ 18 มีนาคม 2564  อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ไปนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขที่ฝึกภาคปฏิบัติ ณ ภาควิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์  และทีมงานคุณภาพ นางสาวรักษิณา ช่อรักษ์ และนางสาวนาถยา อัญญโพธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกฝนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเลขาฯแพทย์ อาทิเช่น งานธุรการ งานพัสดุ งานรับรองแพทย์ การติดตามแพทย์ในภารกิจต่าง ๆ งานด้านการจัดการประชุม เป็นต้น และนอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ในการฝึกฝนงานเวชระเบียนแผนก OPD จากนางดาวราย พานิชกุล พยาบาลวิชาชีพ อย่างดีเยี่ยม ในนามของสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เรื่องการฝึกงานให้กับนักศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th