หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน ได้รับเชิญให้ไปสอนนักศึกษาชั้นปีที่ื 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในรายวิชาสุคนธศาสตร์
อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน ได้รับเชิญให้ไปสอนนักศึกษาชั้นปีที่ื 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในรายวิชาสุคนธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 14:50:01


วันที่ 17 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเชิญให้ไปสอนนักศึกษาชั้นปีที่ื 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ในรายวิชาสุคนธศาสตร์ ในการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมช่วยในการสอน ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th