หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หารือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Educational Collaboration.
หารือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Educational Collaboration.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:33:24

หารือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Educational Collaboration.

     26 กันยายน 2561 อ.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ร.อ. นพ. พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เข้าพบผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์น บอสโก  เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนอีกด้วย