หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษา สาขาวิทย์ความงาม ชั้นปี 4 สอบข้อเสนอโครงร่าง Senior Project จำนวน 8 เรื่อง
นักศึกษา สาขาวิทย์ความงาม ชั้นปี 4 สอบข้อเสนอโครงร่าง Senior Project จำนวน 8 เรื่อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:29:33

นักศึกษา สาขาวิทย์ความงาม ชั้นปี 4 สอบข้อเสนอโครงร่าง Senior Project จำนวน 8 เรื่อง

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ช่วงบ่าย นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความ ทำการสอบข้อเสนอโครงร่าง Senior Project ซึ่งมีเรื่องที่ส่งเข้าทั้งสิ้น จำนวน 8 เรื่อง ณ ห้องเรียน 2203 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ได้รับเกียรติผู้วิพากษ์งาน  
1. อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. อาจารย์สุวรรณา หัดสาหมัด อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์แผนจีน
3. ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4. อาจารย์วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ