หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกต่าง ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำ Continuous Quality Improvement (CQI)
การฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกต่าง ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำ Continuous Quality Improvement (CQI)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:40:49

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 16.00 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

????????ได้เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แผนกต่าง ๆ ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำ Continuous Quality Improvement (CQI) และได้ทบทวนการฝึกปฏิบัติพร้อมกับข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป