หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ศิลปะการจับจีบผ้าและศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ศิลปะการจับจีบผ้าและศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:37:08

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ศิลปะการจับจีบผ้าและศิลปะการตกแต่งผ้าบนโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2566 

????????โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม ในการอบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติทักษะด้านอาชีพ แนะนำข้อมูลทางด้านอาชีพให้กับนักศึกษา  

????????นอกจากนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้มอบใบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการทำงานในอนาคต 

ขอขอบพระคุณอาจารย์นราพร  ชาติพุก และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

????ณ ห้อง 2306 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม