หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:29:36

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????นำนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

????ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต เป็นวิทยากรในครั้งนี้

????โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง พิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน

????ณ หอประชุมเบญจศิลาดล อาคารศรีสุนันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม