หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมการชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:27:55

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

✍️ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวกนกกร ผิวอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

✍️เข้าประชุมการชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบออนไลน์Google Meet ผ่านลิงก์ https://meet.google.com/oof-aqwn-vry ในการประชุมมี 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่ 1 ชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง” (Prework) และประเด็นที่ 2 การแจ้งกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 3 ลูกค้า และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567. โดยในที่ประชุมเน้นในเรื่องการเตรียมข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อใช้ในการประชุมในครั้งต่อไป