หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:22:25

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  

????????นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายทศวรรณ พงษ์สุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

✍️????เข้าร่วมอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment (ITA) 

????ได้รับเกียรติจากนายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

????????โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ 

????ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา