หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ
การผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:20:10

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 – 16.00 

????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

✍️ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยใช้ Skill Mapping ไปสู่การปฏิบัติ จัด????โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรี และมอบหมายให้รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม ZOOM ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

????1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำหลัสูตรในการจัดการเรียนการสอน กำหนดแนวทาง และวิธีดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping  

????2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping เพื่อนำไปสู่ Skill Transcript