หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
นำนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:17:30

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️นำนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

????????ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรในครั้งนี้

????????โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน

????ณ หอประชุมเบญจศิลาดล อาคารศรีสุนันท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม