หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:06:47

วันที่ 31 มกราคม 2567 

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวลนิตา ภาวนานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

✍️เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Education, Business, Technology and Social Sciences (ICEBTS 2024) 

✍️เพื่อเป็นการชี้แจงเงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งรายละเอียดงานวิจัยของนักศึกษาและสิ่งที่ทางคณะ/วิทยาลัยต้องดำเนินการ

????กำหนดวันเดินทาง  วันที่ 21 - 23 เมษายน 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน