หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:56:00

วันที่ 26 มกราคม 2567 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

✍️✍️มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

????เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 

????????โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์