หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)" ตามแนวทางปฏิบัติของ COSO
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)" ตามแนวทางปฏิบัติของ COSO

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:51:23

วันที่ 25 มกราคม 2567 

✍️????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????????มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

✍️????เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)" ตามแนวทางปฏิบัติของ COSO

????????ได้รับเกียรติจากอาจารย์วารุณี ปรีดานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

????????โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน

????ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5