หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มใจก้าวไปอย่างมั่นคง
ร่วมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มใจก้าวไปอย่างมั่นคง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:49:16

วันที่ 24 มกราคม 2567 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มใจก้าวไปอย่างมั่นคง

????????‍♂️เพื่อต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเผชิญกับความเครียดและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี

????????โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธาน 

????????ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และนางสาวลำไพพร เฮ้าไกร นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรในครั้งนี้

????ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม