หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามความพร้อมในการลงพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดการลงพื้นที่เพื่อจัดทำเครื่องมือ 7 ชิ้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามความพร้อมในการลงพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดการลงพื้นที่เพื่อจัดทำเครื่องมือ 7 ชิ้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:22:00

วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

????อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์นิวัฒน์ ทรงศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

????????‍♀️เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามความพร้อมในการลงพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดการลงพื้นที่เพื่อจัดทำเครื่องมือ 7 ชิ้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน โดยใช้พื้นที่เขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางขันแตกทั้ง 6 หมู่บ้านเป็นโมเดลในการจัดทำเครื่องมือ 7 ชิ้น 

???????????????? โดยได้รับเกียรติจากนางลดาวัลลิ์ ทวีชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านที่ให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นที่ครั้งนี้ 

????ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางขันแตก ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม