หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-01-18 10:52:47

วันที่ 12 มกราคม 2567

❤️❤️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

✍️✍️ร่วมบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

????โดย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนายเชวง บุริวัฒน์ ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน ????ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในด้านการศึกษาการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ดจำกัด