หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานยังหน่วยงานและแผนกต่าง ๆ
นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานยังหน่วยงานและแผนกต่าง ๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-01-18 10:47:57

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ และอาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล 

????‍♀️????‍♂️ได้ไปนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานยังหน่วยงานและแผนกต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ แผนกธุรการจักษุวิทยา ห้องตรวจศัลยกรรม และงานจัดเก็บรายได้ ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

✍️✍️ในการไปนิเทศครั้งนี้ ได้ทบทวนข้อกำหนดของกิจกรรมที่มอบหมายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ / ธุรการ /พัสดุ ครุภัณฑ์ กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานเวชระเบียน และกิจกรรมที่ 4 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และได้ย้ำเตือนเรื่องการเตรียมหัวข้อเพื่อทำ CQI (Continuous Quality Improvement) และการนำเสนอหัวข้อในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567