หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:16:40

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
✍️✍️ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
????????โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ
????ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
#ssru #ssruswitch #prssru
#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th
www.ahs.ssru.ac.th
Twitter:ahsssru
Instagram:ahs.ssru
Youtube:ahs@ssru.ac.th
โทร. 034-773904-5