หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:13:53

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

✍️✍️ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2566 และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม 

????ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

สโรชา บินอับดุลเลาะ ถ่ายภาพ

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5