หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีเปิดโครงการ “จีอีวิถีใหม่” (Gen-Ed Release 2023)
พิธีเปิดโครงการ “จีอีวิถีใหม่” (Gen-Ed Release 2023)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:12:44

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “จีอีวิถีใหม่” (Gen-Ed Release 2023) 

????โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรับฟัง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวปฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป"

????จัดโดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยช่องทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หรือ Hyflex Learning ทั้งรูปแบบ Online Onsite และ Ondemand ผ่านแพลตฟอร์ม Flexspace ซึ่งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น ใช้งานได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

????ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 58) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5