หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกกัญชาเวชศาสตร์และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกกัญชาเวชศาสตร์และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-05-15 13:04:32

วันที่ 28 เมษายน 2566 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️นำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกกัญชาเวชศาสตร์และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????????เพื่อฟังรับทราบระเบียบข้อบังคับและแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

????????โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณเกษรา บัวเล็ก หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และทีมงานฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ 

✍️✍️พร้อมให้คำแนะนำทั้งในด้านการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การทำวิทยานิพนธ์ บรรยากาศอบอวลด้วยความรู้และกัลยาณมิตร 

????????ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5