หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:41:15

วันที่ 8 มีนาคม 2566 

????????อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

????????เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ????????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สป.อว.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสามารถกำกับ ตรวจสอบ แนะนำการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์