หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพต่อไป
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:36:33

วันที่ 2 มีนาคม 2566  

????????อาจารย์ พท.ป.อนงค์นุช ทุมปัด อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ประสาขาฯ 

????????‍♂️ให้นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์  เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพต่อไป