หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬาครั้งที่ 5
เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬาครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:31:46

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????มอบหมายให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ฯ นำนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 

????????‍♂️เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมสุขภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬาครั้งที่ 5 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

✍️✍️สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นำเสนอนวัตกรรมสุขภาพที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ 

1.การเลิกบุหรี่แบบผสมผสาน ด้วยเทคนิค 5 ช 

 โดย นางสาวศิริลักษณ์ กระวลกิจ, นางสาวกนกวรรณ เสือยอด, นางสาวกรรณิการ์ สอนอก, นางสาวกุลนัฐ คลานกลาง (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว, อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา)

✍️✍️สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

1.  ถ่านดูดกลิ่นจากกากสมุนไพรและโหม่งจาก (กะลาจาก) 

 โดย นายภูมินทร์ พรมสาด (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ณัษฐา กิจประเทือง)

2.แป้งโรยตัวระงับกลิ่นภายในผู้สูงอายุ 

 โดย นางสาวอภิชญา นะสงค์ (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ณัษฐา กิจประเทือง, อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ)

3.บาล์มน้ำมันมะพร้าวบำรุงเท้าสำหรับผู้สูงอายุ 

 โดย นางสาวโบลว์หลัน ชูเสน  (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.กันตพงษ์ ปราบสงบ, อาจารย์ ดร.ณัษฐา กิจประเทือง)

4.บอลบีบบริหารมือจากแป้งโดว์สำหรับผู้สูงอายุ

โดย นายวายุ ภูด่าง  (อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน, อาจารย์ ดร.ณัษฐา กิจประเทือง)