หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Nedcann Limited Liability Cooperation ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเหนือ
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Nedcann Limited Liability Cooperation ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเหนือ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2023-03-14 12:26:30

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 

????????สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นนายกสภา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร และผู้แทนคณาจารย์ 

????????มีมติอนุมัติบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Nedcann Limited Liability Cooperation ประเทศสาธารณรัฐมาซิโดเหนือ 

????โดยมีวัตถุประสงค์ 

????1.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับกัญชาเวชศาสตร์ 

????2.เพื่อคิดค้น ผลิต และพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ 

????3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเภสัชกรรม การเกษตร ที่เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาเพื่อการแพทย์

✍️✍️“บันทึกความเข้าใจนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจและร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 และผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวรายงานโดยสรุป