หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2565
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 14:11:09

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

????????รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กมลธรรม ที่ปรึกษาคณบดีและประธานหลักสูตรสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

????????อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

????????และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2565

????????โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์

????รายงานการส่งเกรดของนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์ ภาคพิเศษรุ่นที่ 1 และ 2 และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตรเพื่อสำเร็จการศึกษา 

????การจัดการเรียนการสอนกัญชาเวชศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2565 เน้นเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับชาติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและเป็นแม่เหล็กเชิญชวนให้มีผู้สนใจเรียนกัญชาเวชศาสตร์เพิ่มขึ้น

????การจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน ตอบตัวชี้วัด และเป็นไปตามระเบียบราชการ

????ติดตามการขออนุมัติหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ทันต่อการเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566

????ปรับกลยุทธหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกัญชาเวชศาสตร์ (High Executive Program on Cannabis Health Science Hi-CANN) ค่าลงทะเบียน 85,000 บาท ลงทะเบียนล่วงหน้า ลด 5,000 บาท และเพิ่มศึกษาดูงานด้าน Herb and National Products ณ ประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน รวมในหลักสูตรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม