หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 14:00:13

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????นำบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ “แนวทางขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้านการสื่อสารองค์กร” 

????????ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษเรื่อง "เปลี่ยนแปลงอย่างไร...ให้อยู่รอด" 

????จากนั้นรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายได้ขึ้นชี้แจงถึงภารกิจที่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่เป้าหมายไปด้วยกันตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “International Niche Guru University”

????ณ หอประชุมเบญจศิลาดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม