หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การอบสมุนไพร การอบซาวน่า การอบหินร้อน วารีบำบัด และ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง
บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การอบสมุนไพร การอบซาวน่า การอบหินร้อน วารีบำบัด และ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:43:38

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ศึกษาดูงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย 

????????โดยมี ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ให้ความอนุเคราะห์และต้อนรับนักศึกษา และมีนายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร รักษาการหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยใน เป็นวิทยากร

????บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุ เช่น  การให้บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การอบสมุนไพร การอบซาวน่า การอบหินร้อน วารีบำบัด และ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง การประเมินและการส่งต่อผู้สูงอายุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน