หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเข้าฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ และฝึกปฏิบัติหัตถการทางด้านวิชาชีพ แผนก ER ,OPD ,ห้องคลอด ก่อนคลอด ANC หลังคลอด PNC
การเข้าฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ และฝึกปฏิบัติหัตถการทางด้านวิชาชีพ แผนก ER ,OPD ,ห้องคลอด ก่อนคลอด ANC หลังคลอด PNC

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:28:00

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????ส่งมอบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ในการเข้าฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์ และฝึกปฏิบัติหัตถการทางด้านวิชาชีพ แผนก ER ,OPD ,ห้องคลอด ก่อนคลอด ANC หลังคลอด PNC 

????ณ โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

????นอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ใน รพ.สต. แล้ว ยังมีการฝึกที่โรงพยาบาลเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพที่มากขึ้น