หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประเมินโครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมทางสาธารณสุข
การประเมินโครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมทางสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:20:24

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (EP1/2)

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงครามและอาจารย์ประจำสาขาฯ 

????ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมทางสาธารณสุข 

????โดยการประเมินครั้งนี้มีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง 23 ชิ้นงาน ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้จะคัดเลือกผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับชาติต่อไป