หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกับบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ประชุมกับบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:16:54

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ที่ปรึกษาคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมกับบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

????โดยมีวาระสำคัญในการประชุมแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.นโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ความเป็น International Niche Guru 

2.การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybridge ใช้เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการสอนออนไลน์ที่มี content น่าสนใจ ชวนแก่การติดตาม ศึกษาแบบอย่างจากหลักสูตรใน coursera และ power point ของอาจารย์ที่ใช้เป็นสื่อการสอนต้องเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมสู่สากล

3.การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก (4.64) ทุกองค์ประกอบได้คะแนน 5 เว้นแต่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังมีคะแนนต่ำอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้อาจารย์ทุกท่านเร่งทำผลงานวิชาการ เมื่อเข้าโครงการ fast track ของมหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งเป้าปีหน้าอาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 8 คน 

4.การเร่งผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม เพื่อป้อนตลาดแรงงานซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนจำนวนมาก

5.การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย