หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:12:44

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบวาระสำคัญ ดังนี้

1.ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราค่าบริการทางการแพทย์และหัตถการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ (เพิ่มเติม)

2.การขอแก้ไขการเขียนจำนวนชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

3.การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

4.บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

5.ร่างหลักสูตรใหม่กัญชาเวชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก แห่งแรกของประเทศไทย

6.แผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565

7.การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ข้อ 9 คณะกรรมการอำนวยการ เปลี่ยนจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม