หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (กบว.) ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (กบว.) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-01-27 13:50:57

วันที่ 26 มกราคม 2565 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (กบว.) ครั้งที่ 1/2565 

????????โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รศ.พญ.ดวงพร นาคะพันธ์ุชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คุณสุภาพร ประจงใจ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุม คือ คุณธีราภรณ์ จุมรี เลขานุการคณบดี และคุณ อลิสรา ด้วงฉิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล

????????จัดให้มีตารางการประชุม กบว. ทุกวันพฤหัสที่สองของเดือน เพื่อรับนโยบายจาก กบม. และสภาวิชาการมาแจ้งให้วิทยาลัยทราบ และติดตามงานด้านการประกันคุณภาพ เอตทัคคะ กพร. ตามตัวชี้วัดที่ได้รับ และเรื่อง อื่นๆ ถ้ามี

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th