หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่สำรวจยุงก้นปล่องพาหะและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า กระบุรี จังหวัดระนอง
ลงพื้นที่สำรวจยุงก้นปล่องพาหะและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า กระบุรี จังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-01-27 13:49:25

วันที่ 24-25 มกราคม 2565 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ทนพญ. นันทนา สุวรรณดิษฐากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

???????? ลงพื้นที่สำรวจยุงก้นปล่องพาหะและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า กระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่พบเชื้อมาลาเรียลิงก่อโรคในคนระบาด (Plasmodium knowlesi) โดยดำเนินงานร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 11.5 ระนอง

???????? การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการบริการวิชาการของสาขาวิชาเพื่อนำความรู้ทางวิชาการไปช่วยแก้ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อความสำเร็จในด้านการควบคุมโรคต่อไป

????????#สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th