หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมออนไลน์ ผ่าน google meet กับคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมออนไลน์ ผ่าน google meet กับคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-01-27 13:48:05

วันที่ 25 มกราคม 2565 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????พร้อมด้วย รศ.พญ.ดวงพร นาคะพันธ์ุชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

????????ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน google meet กับคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 

????????โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบวาระที่สำคัญ ดังนี้ 

-รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน

-รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 3 เดือน

-พิจารณาประเด็นสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลทําให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-ติดตามการส่งบทความเพื่อปิดโครงการตามเงื่อนไขในสัญญาอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ 2562-2564