หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2564
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-25 09:43:51

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองคณบดี ประชุมบุคลากรวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2564 มีวาระสำคัญ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา ดังนี้

▶▶ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ตามมติที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2564 

▶▶การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

▶▶รายงานยอดรับนักศึกษาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ TCAS รอบ 1 

▶▶▶การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และกัญชา รวมถึงความร่วมมือกับ บริษัท โรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด (มหาชน) 

▶▶โครงการความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากัญชากับภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน