หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าประชุมเพื่อรับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
เข้าประชุมเพื่อรับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-23 09:30:29

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????มอบหมายให้อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

????????เข้าประชุมเพื่อรับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

????????โดยมีนางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์

www.ahs,ssru.ac.th