หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Experts’ meeting) ครั้งที่ ๒
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Experts’ meeting) ครั้งที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:46:11

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????????มอบหมายให้รองคณบดี เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Experts’ meeting) ครั้งที่ ๒ “การระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

????????ภายใต้โครงการ“การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มการขับเคลื่อนการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” 

????????จัดโดย..สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)