หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นรุ่นที่ 9
บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นรุ่นที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-11-22 09:40:14

วันที่ 19 พฤศจิการยน 2564 

????????รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

????????รับเชิญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นรุ่นที่ 9 

????????ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลาง จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาทิ อบจ. อบต. และเทศบาล บรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้ความรู้ สาระ และความสุขครบครัน (ฟ้องด้วยภาพหลังหน้ากากและแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม)